Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecina o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Skolwin - Kamienna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz w zgodzie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Szczecin uchwały Nr XXI/401/04 z dnia 25 maja 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin - Kamienna” w Szczecinie, obejmującego obszar w dzielnicy Północ.

Obszar planu obejmuje tereny Osiedla Skolwin położone pomiędzy ul. Stołczyńska, linią kolejową Szczecin – Trzebież Szczeciński, terenem zabudowy mieszkaniowej przy ul. Górniczej, ul. Pancerną, ul. Kamienną, ul. Saperską, terenem lasu Mścięcino, terenem zabudowy mieszkaniowej przy ul. Huculskiej, od północy teren graniczy z gminą Police. Przebieg granicy przedmiotowego obszaru pokazuje załącznik graficzny do uchwały eksponowany na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przedmiotem planu są tereny funkcji miejskich, takich jak: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, w tym usługi osiedlowe i dzielnicowe, usługi handlu w obiektach o powierzchni sprzedaży do 400 m2 , tereny zieleni urządzonej i lasy, tereny komunikacji oraz tereny obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski można składać w terminie do dnia 17.02.2023 r. w formie:

  • papierowej na adres Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin,
  • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres bppm@um.szczecin.pl
  • elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Daniel Wacinkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta