Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla za 2015 rok (od 18 maja)