Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/1355/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 4” w Szczecinie, obejmującego obszar o powierzchni ok. 75,14 ha położony w granicach administracyjnych osiedla Skolwin w dzielnicy Północ, ograniczony:

1) od północy – ul. Wodną,

2) od wschodu – kanałem Słowińskim i Odrą Zachodnią,

3) od południa – drogą prowadzącą do Przystani żeglarskiej,

4) od zachodu – terenami kolejowymi,

zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie bip.um.szczecin.pl, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 września 2023r. do 11 października 2023r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71 416 Szczecin, pok. 106, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/ w zakładce Plany zagospodarowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2023 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można składać w formie papierowej do Prezydenta Miasta Szczecin na adres: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres bppm@um.szczecin.pl albo za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2023 r. Osoby ze szczególnymi potrzebami zainteresowane możliwością zapoznania się z przedmiotowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskają wgląd po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. +48 (91) 42 21 055 lub pocztą elektroniczną pod adresem: bppm@um.szczecin.pl.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131277.asp